Algemene Voorwaarden Energy-Online

Artikel 1 Definities

1.1.  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

    • Het adviesbureau: Meijer Energie- & Milieumanagement B.V. ;
    • de abonnee: de natuurlijke- of rechtspersoon op wiens naam het abonnement afgesloten is;
    • abonnementen: abonnementen op Energy-Online.

Artikel 2 Toepassingsgebied

2.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen het adviesbureau en de abonnee met betrekking tot een abonnement op Energy-Online

Artikel 3 Looptijd

3.1.  Abonnementen hebben een looptijd van een jaar.

3.2.  Het abonnementsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

Artikel 4 Aanvangsdatum

4.1.  Het abonnement vangt aan op de eerste dag van de maand, volgend op de eerste opgave van de meterstand. Als datum van aanmelding geldt de dag waarop het aanmeldformulier is binnengekomen bij het adviesbureau.

4.2.  Bij het afsluiten van een abonnement gedurende een kalenderjaar zullen de abonnementsgelden naar evenredigheid van het betref­fende kalenderjaar aan de abonnee in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Vervaldatum

5.1. De vervaldatum voor een abonnement is het einde van een kalen­derjaar.

Artikel 6 Abonnementsprijs

6.1.  Abonnementen worden aangegaan tegen de op dat moment gelden­de prijs.

6.2.  Abonnementsprijzen kunnen aan het einde van het kalenderjaar verhoogd worden. De abonnee krijgt hiervan minimaal 3 maanden voor het ingaan van de verhoogde abonnementsprijs een mededeling toegezonden.

Artikel 7 Verlenging/Beëindiging

7.1.  Abonnementen worden jaarlijks stilzwijgend voor een jaar verlengd, tenzij de abonnee het abonnement tenminste twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk heeft opgezegd.

7.2.  De datum waarop het adviesbureau de opzegging heeft ontvangen is doorslaggevend voor de beëindiging van het abonnement.

7.3.  In geval van faillissement of surséance van betaling van één der partijen kan het abonnement zowel door de abonnee als door het adviesbureau onmiddellijk worden beëindigd.

Artikel 8 Betaling

8.1.  Het abonnementsgeld dient jaarlijks bij vooruitbetaling te worden voldaan.

8.2.  De abonnee dient de betreffende factuur van het adviesbureau binnen 30 dagen na de factuurdatum te hebben voldaan.

8.3.  Bij overschrijding van de betalingstermijn is de abonnee – zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist – de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, ingaande 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1.  Het adviesbureau garandeert dat Energy-Online in hoofdlijnen functioneert zoals omschreven in de brochure. Indien de abonnee een gebrek in enige hoofdlijn ontdekt en dit schriftelijk aan het adviesbureau meldt en het adviesbureau is niet in staat het gebrek binnen 90 dagen te verhelpen is abonnee gerechtigd het abonnement aangetekend op te zeggen waarna het adviesbureau de abonnements­gelden over de periode vanaf melding van het gebrek tot het einde van het abonnementsjaar terug zal betalen. Abonnee stemt ermee in dat hij/zij geen andere aanspraken kan maken dat op terugbetaling van in dit artikel genoemde abonnementsgelden

9.2.  Aan de overzichten als geproduceerd in het kader van Energy-Online kunnen geen rechten worden ontleend.

9.3.  Het adviesbureau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor scha­de, vervolgschade of welke schade dan ook, voortvloeiend uit overzichten op basis van Energy-Online tenzij er sprake is van grove schuld en/of nalatigheid van het adviesbureau.

9.4.  De abonnee moet het adviesbureau tijdig de inlichtingen en gege­vens verstrekken die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van Energy-Online. Bij niet tijdig verstrekken van de noodzake­lijk gegevens, waardoor Energy-Online niet kan functioneren, kan geen aanspraak worden gedaan op restitutie van de abonnements­gelden.

Artikel 10 Gebruik van de gegevens door de abonnee

10.1.  De overzichten zijn uitsluitend en alleen bestemd voor bewa­king van het energieverbruik van het betreffende gebouw. De overzichten mogen daarom niet doorgegeven, doorverkocht of op andere wijze verder verspreid en/of vertaald worden t.b.v. andere gebouwen, noch gratis noch tegen vergoeding.